Phụ tùng O-Ring Sandpiper

Thương hiệu: Sandpiper

Còn Hàng

Liên Hệ

 

O-Ring  560.012.611 FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.012.611 OEM NO.560-012-611 WEIGHT0.003 kg

 

O-Ring (560.013.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.013.360 OEM NO.560-013-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.014.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.014.360 OEM NO.560-014-360 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.014.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.014.363 OEM NO.560-014-363 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.020.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.020.360 OEM NO.560-020-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.020.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.020.363 OEM NO.560-020-363 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.021.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.021.360 OEM NO.560-021-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.022.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.022.360 OEM NO.560-022-360 WEIGHT0.005 kg

 

O-Ring (560.023.358) POLYURETHANE

DESCRIPTION O-Ring POLYURETHANE

 1. 560.023.358 OEM NO.560-023-358 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.023.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.023.360 OEM NO.560-023-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.023.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.023.363 OEM NO.560-023-363 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.023.375) BUNA FLUO

DESCRIPTIONO-Ring

 1. 560.023.375 OEM NO.560-023-375 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.023.379) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.023.379 OEM NO.560-023-379 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.025.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring Buna

 1. 560.025.360 OEM NO.560-025-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.025.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.025.363 OEM NO.560-025-363 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.026.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.026.360 OEM NO.560-026-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.028.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.028.360 OEM NO.560-028-360 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.028.610) FEP/SILICON

DESCRIPTION O-Ring FEP/SILICON

 1. 560.028.610 OEM NO.560-028-610 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.029.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.029.360 OEM NO.560-029-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.029.374) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.029.374 OEM NO.560-029-374 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.030.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.030.360 OEM NO.560-030-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.030.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.030.363 OEM NO.560-030-363 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.031.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.031.360 OEM NO.560-031-360 WEIGHT0.005 kg

 

O-Ring (560.033.358) Urethane

DESCRIPTION O-Ring Urethane

 1. 560.033.358 OEM NO.560-033-358 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.033.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.033.360 OEM NO.560-033-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.033.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.033.363 OEM NO.560-033-363 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.033.379) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.033.379 OEM NO.560-033-379 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.037.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.037.360 OEM NO.560-037-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.038.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.038.360 OEM NO.560-038-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.038.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.038.363 OEM NO.560-038-363 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.038.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.038.364 OEM NO.560-038-364 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.040.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.040.360 OEM NO.560-040-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.041.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.041.360 OEM NO.560-041-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.043.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.043.360 OEM NO.560-043-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.043.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.043.363 OEM NO.560-043-363 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.043.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.043.364 OEM NO.560-043-364 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.045.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.045.360 OEM NO.560-045-360 WEIGHT0.017 kg

 

O-Ring (560.046.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring Buna

 1. 560.046.360 OEM NO.560-046-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.047.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.047.360 OEM NO.560-047-360 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.047.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.047.364 OEM NO.560-047-364 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.048.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.048.360 OEM NO.560-048-360 WEIGHT0.005 kg

 

O-Ring (560.048.368) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.048.368 OEM NO.560-048-368 WEIGHT0.005 kg

 

O-Ring (560.049.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.049.360 OEM NO.560-049-360 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.049.610) FEP/SILICON

DESCRIPTION O-Ring FEP/SILICON

 1. 560.049.610 OEM NO.560-049-610 WEIGHT0.002 kg

 

O-Ring (560.051.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.051.360 OEM NO.560-051-360 WEIGHT0.005 kg

 

O-Ring (560.058.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.058.360 OEM NO.560-058-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.060.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.060.611 OEM NO.560-060-611 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.061.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.061.360 OEM NO.560-061-360 WEIGHT0.005 kg

 

O-Ring (560.061.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.061.611 OEM NO.560-061-611 WEIGHT0.009 kg

 

O-Ring (560.062.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.062.360 OEM NO.560-062-360 WEIGHT0.005 kg

 

O-Ring (560.063.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.063.360 OEM NO.560-063-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.064.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.064.360 OEM NO.560-064-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.064.610) FEP/SILICON

DESCRIPTION O-Ring FEP/SILICON

 1. 560.064.610 OEM NO.560-064-610 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.066.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.066.360 OEM NO.560-066-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.070.610) FEP/SILICON

DESCRIPTION O-Ring FEP/SILICON

 1. 560.070.610 OEM NO.560-070-610 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.071.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring Buna

 1. 560.071.360 OEM NO.560-071-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.071.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.071.611 OEM NO.560-071-611 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.073.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring Buna

 1. 560.073.360 OEM NO.560-073-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.073.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.073.611 OEM NO.560-073-611 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.075.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.075.360 OEM NO.560-075-360 WEIGHT0.002 kg

O-Ring (560.075.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.075.363 OEM NO.560-075-363 WEIGHT0.003 kg

O-Ring (560.076.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.076.360 OEM NO.560-076-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.079.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.079.360 OEM NO.560-079-360 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.079.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.079.611 OEM NO.560-079-611 WEIGHT0.004 kg

O-Ring (560.080.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.080.360 OEM NO.560-080-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.080.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.080.611 OEM NO.560-080-611 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.082.360) BUNA

DESCRIPTION

 1. 560.082.360 OEM NO.560-082-360 WEIGHT0.002 kg

O-Ring (560.082.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.082.611 OEM NO.560-082-611 WEIGHT0.003 kg

O-Ring (560.083.360) BUNA

DESCRIPTIONO-Ring, BUNA

 1. 560.083.360 OEM NO.560-083-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.083.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.083.363 OEM NO.560-083-363 WEIGHT0.002 kg

O-Ring (560.083.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.083.364 OEM NO.560-083-364 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.083.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.083.611 OEM NO.560-083-611 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.084.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.084.360 OEM NO.560-084-360 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.084.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.084.363 OEM NO.560-084-363 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.084.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.084.364 OEM NO.560-084-364 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.084.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.084.611 OEM NO.560-084-611 WEIGHT0.004 kg

O-Ring (560.085.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.085.360 OEM NO.560-085-360 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.085.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.085.611 OEM NO.560-085-611 WEIGHT0.004 kg

O-Ring (560.091.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.091.360 OEM NO.560-091-360 WEIGHT0.002 kg

O-Ring (560.091.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.091.363 OEM NO.560-091-363 WEIGHT0.003 kg

O-Ring (560.091.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.091.364 OEM NO.560-091-364 WEIGHT0.002 kg

O-Ring (560.091.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.091.611 OEM NO.560-091-611 WEIGHT0.003 kg

O-Ring (560.092.611) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

 1. 560.092.611 OEM NO.560-092-611 WEIGHT0.003 kg

O-Ring (560.101.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.101.360 OEM NO.560-101-360 WEIGHT0.001 kg

 

O-Ring (560.101.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.101.363 OEM NO.560-101-363 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.102.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.102.360 OEM NO.560-102-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.103.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring Buna

 1. 560.103.360 OEM NO.560-103-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.105.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.105.360 OEM NO.560-105-360 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.105.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.105.363 OEM NO.560-105-363 WEIGHT0.008 kg

O-Ring (560.105.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.105.364 OEM NO.560-105-364 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.105.365) NEOPRENE

DESCRIPTION O-Ring NEOPRENE

 1. 560.105.365 OEM NO.560-105-365 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.106.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.106.360 OEM NO.560-106-360 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.106.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.106.363 OEM NO.560-106-363 WEIGHT0.006 kg

O-Ring (560.106.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.106.364 OEM NO.560-106-364 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.106.365) NEOPRENE

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.106.365 OEM NO.560-106-365 WEIGHT0.005 kg

O-Ring (560.198.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.198.360 OEM NO.560-198-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.196.363) FKM/VITON

DESCRIPTION O-Ring FKM/VITON

 1. 560.198.363 OEM NO.560-198-363 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.206.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring, BUNA

 1. 560.206.360 OEM NO.560-206-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.207.360) BUNA

DESCRIPTION O-Ring BUNA

 1. 560.207.360 OEM NO.560-207-360 WEIGHT0.001 kg

O-Ring (560.213.364) EPDM

DESCRIPTION O-Ring EPDM

 1. 560.213.364 OEM NO.560-213-364 WEIGHT0.003 kg

O-Ring (720.061.608) FEP/VITON

DESCRIPTION O-Ring FEP/VITON

NO.720.061.608  OEM NO.720-061-608  WEIGHT0.004 kg


Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUỒN SÁNG VIỆT
Trụ sở chính: Số 33 Bà Hom, Phường.13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

VP Giao Dịch: 168/31B Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

GPKDS: 0312216678

Điện thoại: (028) 37620558 / Fax: (028) 37559316

Hotline/ zalo: 0909383100

Email: kinhdoanh@vuamaybom.com

Website: www.VUAMAYBOM.comwww.KOP.vn 

Chỉ đường: https://goo.gl/maps/GaVtYGcfWjUYfEEcA

Sản Phẩm Liên Quan

BÁN CHẠY NHẤT

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large